News

Selectie EK 2019 - Séléction CE 2019

Deze voormiddag zijn de uitnodigingen verstuurd naar de geselecteerden Belgen voor het EK 2019. Naast de 105 startplaatsen die we reeds hadden voor België, hebben we nog 10 extra plaatsen kunnen vastleggen. Deze 10 plaatsen werden toegekend via wild cards. Heb je geen mail ontvangen, dan wil dat jammer genoeg zeggen dat je momenteel nog op de reserve lijst staat. Check je mail en bij twijfel of vragen, neem dan zeker contact op Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Proficiat aan de geselecteerden, veel succes met de voorbereiding !!!

 

Mededeling Bike-Coëfficient - Annonce Bike-Coëfficient

Texte Français plus bas...

Voor degenen die er zaterdag niet waren voor de mededeling door het bestuur. Dit ging over de bike-coëfficient en wat de stand van zaken hierover is. Hierbij de tekst die werd voorgelezen.

Beste leden,
We hebben het al vaker over de bike coëfficient gehad, en willen jullie vandaag graag op de hoogte brengen over wat het bestuur besloten heeft hierover.

Eerst en vooral willen we Guy bedanken voor al het werk dat hij gedaan heeft en de voorstellen om een bike coëfficient uit te werken. Hij heeft verschillende lijsten gemaakt, met internationale deelnemers, enkel Belgische deelnemers enz.

We hebben dit met het volledige bestuur bekeken en besproken, en uiteindelijk hebben we beslist om voorlopig niet met de bike coëfficient verder te gaan.

Er zijn verschillende redenen waarom we hiermee momenteel niet verder gaan:
- We kunnen ons niet vinden in de reken methode die hierachter zit. Bv. Er staan mensen in de top 15 die slechts 1 wedstrijd gereden hebben.
- Als Belgische Federatie willen we de focus leggen op de Belgische deelnemers, niet op de buitenlanders, sorry voor hen.
- Er is meer tijd nodig om een bike-coëfficient te integreren in het voor-inschrijvingssysteem. Er moet gekeken worden wat praktisch haalbaar is. Hier zijn verschillende factoren waarmee rekening gehouden moet worden.
- Niet iedereen wil inschrijven via een bike-coëfficient, dat mag, maar ook hiermee moet dan rekening gehouden worden in het opstellen van lijsten, maar ook bij het inschrijven via de website.

Dit alles heeft ons doen beslissen om momenteel niet met de bike-coëfficient te werken maar het ‘oude’ systeem van de eerste 15 à 20 nummers voor te behouden voor de snelle bikers toe te passen.

We vragen dan ook opnieuw aan de bikers om hiermee rekening te houden bij de inschrijvingen. De inschrijvingen openen 10 dagen voor de wedstrijd. Alle data zijn te raadplegen op de website, Een oproep dus aan de snelle bikers, schrijf jullie ook zo snel mogelijk in, en wacht geen dagen want dan kunnen de andere deelnemers niet verder.

Tijdens de zomerstop zullen we dit verder evalueren en kijken hoe we verder gaan in het tweede deel van dit seizoen en volgend seizoen.

Bedankt voor uw begrip.

***

Pour ceux qui n'étaient pas là samedi pour l'annonce par le conseil d'administration. Il s’agissait du coefficient de bike et de la situation actuelle. Voici le texte qui a été lu.

Chers membres,
Nous avons déjà parlé plusieurs fois du coefficient de bike et nous aimerions vous informer aujourd'hui de ce que le conseil a décidé à ce sujet pour le moment.

Tout d’abord, nous voulons remercier Guy pour tout le travail qu’il a accompli et les propositions qu’il a fait. Il a fait plusieurs listes, avec des participants internationaux, uniquement des participants belges, etc.

Nous avons examiné tout et on a eu des conversations là-dessus avec l'ensemble du CA et nous avons finalement décidé de ne pas continuer avec le coefficient de vélo pour le moment.

Il y a plusieures raisons pour lesquelles nous ne continuerons pas avec ceci:
- Nous ne sommes pas d’accord avec la méthode de calcul utilisée. Par exemple Il y a des gens dans le top 15 qui n'ont roulé qu'une course.
- En tant que fédération belge, nous voulons nous concentrer sur les participants belges, pas sur les étrangers, désolés pour eux.
- Il faut plus de temps pour intégrer un coefficient de vélo dans le système de pré-enregistrement. Il faut examiner ce qui est réalisable dans la pratique. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte.
- Tout le monde ne souhaite pas s'inscrire via le coefficient de vélo, c’est leur droit, mais il faut également en tenir compte lors de l'établissement des listes, mais également lors de l'inscription via le site Web.

Tout cela nous a fait décider de ne pas travailler avec le coefficient de vélo pour le moment, mais d'appliquer le "vieux" système des 15 à 20 premiers numéros pour les bikers rapides.

Nous demandons donc à nouveau aux bikers d’en tenir compte lors de leur inscription. Les inscriptions ouvrent 10 jours avant la course. Toutes les dates peuvent être consultées sur le site Web, alors pour les bikers rapides, inscrivez-vous dès que possible et n'attendez pas plusieurs jours, car les autres participants ne pourront pas continuer.

Pendant la pause estivale, nous évaluerons ce système et nous verrons comment nous allons continuer dans la deuxième partie de cette saison et la saison prochaine.

Merci pour votre compréhension.